Manifest NÁRODNEJ KOALÍCIE

Východiskom je konštatovanie obrazu úpadku tradičných autorít, odvrat od náboženstva, všeobecný egoizmus a relativizmus v doktríne neoliberalizmu a socializmu, bezradná politika, ktorá nedosiahla nič pozitívneho.

 

NÁRODNÁ KOALÍCIA nie je uzatvorená politická ideológia, ale myšlienkový a politický útvar, výraz prirodzeného individuálneho a spoločensko-politického temperamentu, spočívajúceho na trvalých, vrodených dispozíciách človeka formovaných jeho národným a komunitným prostredím.

 

NÁRODNÁ KOALÍCIA nie je proti kultúre moderného západu, ako súčasní ultrakonzervatívci, verí v ekonomický rozvoj založený na princípoch voľného trhu, korigovaného vládnou intervenciou, ktorá zachováva a chráni národnú identitu a umožňuje prístup k blahobytu a kultúre pre každého člena spoločnosti. V ekonomickom rozvoji vidí dôležitý činiteľ sociálnej a politickej stability.

 

NÁRODNÁ KOALÍCIA je presvedčená , že štát má garantovať každému jednotlivcovi konkrétnu pomoc, ak sa ocitne v ťažkej životnej situácii. Nabáda k návratu k lokálnym iniciatívam a k ochrane rodiny a náboženstva ako neodmysliteľného piliera spoločnosti. Súčasne je presvedčená, že samotný jednotlivec, motivovaný pocitom občianskej povinnosti, sa musí usilovať o spoločenské dobro a štát mu v tom nemá brániť.

 

NÁRODNÁ KOALÍCIA je za evolučný typ spoločenského rozvoja. Je za spoločenské autority, za disciplinovanú spoločnosť, za primát tradičných politických inštitúcií, za garantovanie minimálnych sociálnych istôt, za zníženie byrokracie a daní.

 

NÁRODNÁ KOALÍCIA je presvedčená, že pravdivá politika má spočívať na tradičných hodnotách a normách vyplývajúcich z kresťanského náboženstva, obyčají a kultúry, ktoré sú prvotné voči existencii človeka a vďaka ním podlieha politická aktivita stabilite.

Foto,  Ľubomír Majerský