Zásady spracúvania osobných údajov

Platné od 25.5.2018, 
v súlade s článkom 13 a súvisiacich Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES („ďalej len nariadenie GDPR“)

Zásady spracúvania osobných údajov poskytujú kompletný a vyčerpávajúci prehľad tak povinne poskytovaných informácii ako aj doplňujúcich informácii o spracovaní osobných údajov prevádzkovateľom strana NÁRODNÁ KOALÍCIA, IČO: 42359741 so sídlom Račianska 1571/66, 831 02 Bratislava, číslo registrácie strany: SVS-OVR-2014/008175 (ďalej len „strana NÁRODNÁ KOALÍCIA“. A to tak, aby osoby, ktorých sa údaje týkajú, získali dôveru v zákonnosť spracúvania osobných údajov.
Rešpektujeme a v plnej miere uplatňujeme požiadavky nariadenia GDPR. Ak vznikne akákoľvek otázka alebo nejasnosť, kontaktujte nás prostredníctvom info@narodnakoalicia.sk.

Ochrana osobných údajov
Politická strana NÁRODNÁ KOALÍCIA prevádzkuje webovú stránku www.narodnakoalicia.sk prostredníctvom ktorej informujeme o našej činnosti a získavame nových členov a sympatizantov.
Vedieme evidenciu členov strany NÁRODNÁ KOALÍCIA a jej sympatizantov, pričom v tejto súvislosti spracúvame aj citlivé osobné údaje týkajúce sa politického presvedčenia.
Taktiež spracúvame osobné údaje za účelom zasielania pravidelného newslettera a iných elektronických správ alebo telefonickú komunikáciu, prípadne sms komunikáciu s informáciami týkajúcimi činnosti strany NÁRODNÁ KOALÍCIA.
Takto uskutočňujeme spracúvanie osobných údajov výlučne v rozsahu a prostriedkami  uvedenými v týchto Zásadách spracúvania osobných údajov. Prikladáme maximálnu pozornosť na dodržanie transparentnosti a zodpovednosti pri spracúvaní osobných údajov.

Úvodné vysvetlenie
Osobné údaje spracúvame na nasledovné účely:
Pre zaistenia vedenia databázy členov a sympatizantov a komunikácie o činnosti strany NÁRODNÁ KOALÍCIA v súlade s ustanovením článku 9 ods. 2 písm. d) nariadenia GDPR, spracovávame osobné údaje v nasledovnom rozsahu:
meno a priezvisko, dátum narodenia, RČ, trvalý pobyt, národnosť, štátna príslušnosť.
Pre zaistenia zasielania pravidelného newslettera a iných elektronických správ v nasledovnom rozsahu
meno a priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo.
Osobné údaje sa môžu spracovávať na právnom základe súhlasu dotknutej osoby, pričom udelenie súhlasu na spracúvanie osobných údajov je dobrovoľné.
Osobné údaje sa môžu spracovávať aj na právnom základe oprávnený záujem strany NÁRODNÁ KOALÍCIA, ktorý spočíva vo vykonávaní politickej činnosti v prospech potenciálnych voličov a kandidátov vo voľbách.

A. Ako sa získavajú osobné údaje?
1 .    Cookies
Využívame cookies a podobné technológie na sledovanie užívateľského správania. Používanie týchto technológii sa riadi osobitnými Pravidlami na používanie cookies. Užívatelia môžu spravovať použitie týchto technológii jednak užívateľským nastavením prehliadačov a tiež udelením súhlasom, ktorý môžu odvolať.

B. Ako sa spracúvajú osobné údaje?
Používame údaje na overenie totožnosti pri prihlásení sa k užívateľskému profilu, a to po dobu Vašej registrácie a využívania našich služieb.
1.    Informovanie o činnosti strany NÁRODNÁ KOALÍCIA
Pre realizáciu a podporu činnosti strany NÁRODNÁ KOALÍCIA využívame osobné údaje členov a sympatizantov na ich pravidelné informovanie.
2.    Marketing  – zasielanie newslettra a noviniek
Využívame získané osobné údaje od užívateľov na zasielanie noviniek o činnosti strany NÁRODNÁ KOALÍCIA.

C. Aké práva máte?
Uplatňovanie práv, ktoré Vám garantuje GDPR, je z nášho pohľadu posilnením Vašej dôvery v zákonnosť nášho spracúvania osobných údajov. Máte preto možnosť si uplatniť nasledovné práva:
1.    Právo na prístup k údajom
Užívatelia majú právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú ich osobné údaje. S týmto právom súvisí aj právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie s tým súvisiace.
2.    Právo na opravu údajov
Užívatelia majú právo, aby boli bez zbytočného odkladu opravené alebo doplnené nesprávne, neúplne alebo neaktuálne ich osobné údaje, a to bez ohľadu na dôvod vzniku nepresnosti.
3.    Právo na výmaz
Máte právo žiadať, aby strana NÁRODNÁ KOALÍCIA ukončila spracúvanie a vymazala všetky jej osobné údaje, ak sú splnené podmienky stanovené GDPR. Najmä v situáciách, kedy užívatelia odvolajú udelený súhlas alebo pominie účel, na ktorý sa údaje spracúvali.
4.    Právo na obmedzenie spracúvania
Máte právo žiadať obmedzenie spracúvania údajov napríklad, ak je pochybnosť o správnosti spracúvania osobných údajov a to na dobu umožňujúcu strane NÁRODNÁ KOALÍCIA overiť správnosť osobných údajov.
5.    Právo na prenos
Máte právo žiadať prenos osobných údajov, ktoré sú spracúvané v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a majú právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi alebo pre seba. Uplatnenie tohto práva nemá vplyv na poskytovanie služieb.
6.    Právo namietať
Máte právo namietať z dôvodov:
a)    spracúvania osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu, vrátane namietania proti profilovaniu alebo plnenia úloh vo verejnom záujme,
b)    spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa,.
Nebudeme ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutnosť spracúvania testom proporcionality.
7.    Kontaktné údaje pre uplatnenie práv
Práva môžete uplatniť aj prostredníctvom nami poverenej osoby: info@narodnakoalicia.sk.
8.    Kontaktné údaje na dozorný orgán
Máte právo sa obrátiť so sťažnosťou na spracúvanie Vašich osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov:
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07, Bratislava 27
Slovenská republika
IČO: 36064220
email: statny.dozor@pdp.gov.sk

D. Doplňujúce informácie
1.    Neplnenie zákonnej povinnosti
Poskytovanie osobných údajov v zmysle týchto Zásad spracúvania osobných údajov nie je plnením zákonnej požiadavky podľa GDPR alebo osobitného zákona.
2.    Oprávnený záujem
Strany NÁRODNÁ KOALÍCIA spracúva osobné údaje na základe oprávneného záujmu pri zabezpečovaní svojej činnosti, komunikácii s jej členmi a sympatizantmi, vrátane podporovateľov petície za založenie strany, zlepšovaní svojej činnosti (kontrola kvality, reportovanie a podpora členov) a zabezpečení bezpečnosti osobných údajov. Oprávnený záujem spočíva ďalej aj
–    v ochrane členov a sympatizantov pred nekalými praktikami,
–    v zabezpečení súladu s požiadavkami všeobecne záväznými právnych predpisov v SR,
–    v umožnení členom a sympatizantom vzájomne sa spojiť a vyjadriť názory na spoločenské problémy.